PRZEPISY

 

Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych

 


Prawo spó³dzielcze