powrót>>       

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 41 - 902 Bytom, ul. Kolejowa 1A

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynków handlowo-usługowych oraz budynków mieszkalnych położonych
w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z podziałem na następujące zadania:
Zadanie 1 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku handlowo-usługowego w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej 40 wraz z robotami towarzyszącymi,
Zadanie 2 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku handlowo-usługowego w Bytomiu przy ul. Matejki 18b wraz z robotami towarzyszącymi.
Zadanie 3 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Matejki 13 wraz z robotami towarzyszącymi.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wykonanie jednego lub więcej zadań.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1A, w pokoju nr 22.

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 250 zł brutto.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 z dopiskiem „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na roboty dociepleniowe".

Kopię dokumentu potwierdzającego opłatę za specyfikację należy przedstawić i złożyć przy jej odbiorze a w przypadku wystąpienia oferenta o jej przesłanie, przedmiotowy dowód opłaty należy dołączyć do wniosku o przesłanie.

Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2017r. o godz. 10°°.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2017r. o godz. 11°° w siedzibie BSM w sali nr 20.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
11.500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) dla Zadania 1,
7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) dla Zadania 2,
8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) dla Zadania 3.
oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rokowań
z oferentami.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

 

powrót>>