powrót>>       

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 41 - 902 Bytom, ul. Kolejowa 1A


Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na Rozbiórkę obiektu byłej kotłowni ze składem opału oraz wykonanie łącznika drogowego z miejscami postojowymi pomiędzy budynkami mieszkalnymi 11-kondygnacyjnymi przy ulicy Witczaka 39-41 w Bytomiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, które są załącznikiem do SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1A, w pokoju nr 22.

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 200 zł brutto.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 z dopiskiem „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Rozbiórkę obiektu byłej kotłowni...".
Kopię dokumentu potwierdzającego opłatę za specyfikację należy przedstawić i złożyć przy jej odbiorze a w przypadku wystąpienia oferenta o jej przesłanie, przedmiotowy dowód opłaty należy dołączyć do wniosku o przesłanie.

Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2016r. o godz. 10°°.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2016r. o godz. 11°° w siedzibie BSM w sali nr 20.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

powrót>>