powrót>>       

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa 41 - 902 Bytom, ul. Kolejowa 1A

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy pisemny na remont dźwigów osobowych w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Bytomiu, podzielony na zadania:

ZADANIE ADRES NIERUCHOMOŚCI
1 G. Roweckiego 17
2 G. Roweckiego 29
3 G. Roweckiego 21
4 G. Roweckiego 12
5 Podhalańska 7
6 Bałtycka 4
7 Podhalańska 5
8 Zabrzańska 24 (2 dźwigi)
9 Wyzwolenia 95
10 Mazurska 1
11 Zabrzańska 48
12 Chorzowska 18
13 Wojska Polskiego 7
14 Żeromskiego 29

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedno lub dowolną ilość zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, które są załącznikiem do SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1A, w pokoju nr 22.

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 200 zł brutto.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP S.A Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 z dopiskiem „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na remont dźwigów".
Kopię dokumentu potwierdzającego opłatę za specyfikację należy przedstawić i złożyć przy jej odbiorze a w przypadku wystąpienia oferenta o jej przesłanie, przedmiotowy dowód opłaty należy dołączyć do wniosku o przesłanie.

Termin składania ofert upływa dnia 26.10.2016r. o godz. 10°°.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2016r. o godz. 12°° w siedzibie BSM w sali nr 20.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Zadania 1,
 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Zadania 2,
 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Zadania 3,
 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Zadania 4,
 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Zadania 5,
 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Zadania 6.
 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Zadania 7,
 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Zadania 8,
 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Zadania 9,
 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Zadania 10,
 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Zadania 11,
 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Zadania 12.
 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla Zadania 13,
 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla Zadania 14
oraz spełnienie wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyny.

powrót>>