powrót>>       

Bytom, dnia 27.09.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu ul. Kolejowa 1a ogłasza, że w dniu 26.10.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1a w Bytomiu sala nr 20 odbędzie się przetarg nieograniczony - w formie licytacji ustnej - na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Bytomiu przy ul. Mochnackiego, oznaczonego jako działka gruntu nr 1227/9 o powierzchni 3.835,00 m2, ujawniona w księdze wieczystej nr KA1Y/00003728/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.
Cena wywoławcza wynosi 877.680,-zł. + VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące). Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winny przedstawić pełnomocnictwo, chyba że ich uprawnienie do działania w imieniu osób prawnych wynika z innego dokumentu;
2. złożenie bezpośrednio przed przetargiem:
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami przetargu oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
- pisemnego zadeklarowania, że w razie wygrania przetargu wygrywający przetarg zawrze ze Spółdzielnią umowę kupna - sprzedaży w terminie 14-tu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
3. wpłata wadium w wyznaczonym terminie z dowodem na tę okoliczność.
Wadium w wysokości 87.768 zł należy wpłacić na rachunek Spółdzielni PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 23.10.2017 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni. Wadium pobrane od wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi, lecz zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg nie dokona zawarcia ze Spółdzielnią umowy sprzedaży w terminie i kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Wadium osób, które nie wygrały przetargu, podlega zwrotowi na konto bankowe w terminie do siedmiu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wysokość postąpienia wynosi co najmniej 500,-zł.
Spółdzielnia może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn, bądź unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Dziale Spraw Członkowskich, Mieszkaniowych i Nieruchomości Spółdzielni (pokój nr 33) lub telefonicznie 32/ 281-12-91 wew. 29

powrót>>