Rada Nadzorcza Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza   

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU - DYREKTORA BYTOMSKIEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BYTOMIU

Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej określają postanowienia Statutu Spółdzielni, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej może być osoba:
a) która posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie (ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub z zakresu organizacji i zarządzania),
b) która posiada doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi (minimum 5 lat),
c) jest niekarana,
d) która posiada pełnię praw publicznych i zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowe wymagania pożądane od kandydata: posiadanie przez kandydata innych uprawnień i kwalifikacji mogących być uznanymi przez Komisję Konkursową za przydatne na aplikowanym stanowisku.
Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:
a) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny, informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
b) informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach oraz okresie ich pełnienia,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających przebieg pracy zawodowej,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
h) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
i) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
j) oświadczenie woli o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

W uzgodnionym wcześniej terminie (tel. 32/281-12-91 wew. 13 lub 21) dopuszcza się możliwość zapoznania się przez kandydata ze sprawozdawczością Spółdzielni, a to ze: „Sprawozdaniem Zarządu BSM z działalności Spółdzielni za 2016 r.", ze „Sprawozdaniem finansowym BSM za 2016 r." oraz z wyciągiem z „Regulaminu określającego zasady wynagradzania Członków Zarządu BSM".
Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Komisji Konkursowej inne dodatkowe dokumenty związane z jego ofertą.
Tryb przeprowadzenia konkursu określa „Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" uchwalony przez Radę Nadzorczą, dostępny na stronie internetowej Spółdzielni o adresie www.bsm.bytom.pl .

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w terminie do 11 grudnia 2017 r., do godz. 17:00 bezpośrednio w Dziale Organizacyjno-Samorządowym i Kadr Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bytomiu przy ul. Kolejowej 1a - pokój numer 21, w dni robocze i w godzinach pracy Spółdzielni (w poniedziałki od godz. 07:00 do godz. 17:00; od wtorku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00 i w piątki od godz. 7:00 do godz. 13:00) z opisem:
„Postępowanie konkursowe na stanowisko
Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
NIE OTWIERAĆ".

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.

REGULAMIN konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostępny na stronie w pozycji Regulaminy

  Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,   

że na podstawie art. 4 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze obowiązana jest dokonać wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni członków, którym na dzień 09.09.2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Administracja nr 2 BSM informuje:   

Do ADM - 2 doszły informacje o tzw. domokrążcach oferujących wymianę kaloryferów w mieszkaniach. Niniejszym oświadczamy, iż ADM-2 nie jest inicjatorem akcji wymiany kaloryferów ani żadnej innej związanej z instalacją c. o. Ostrzegamy jednocześnie przed osobami obcymi oferującymi Lokatorom nielegalne propozycje sprzedaży swoich usług. Nabór na stanowisko inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych    

w wymiarze 1 etatu w Dziale Technicznym
WYMAGANIA:
Wykształcenie wyższe - staż pracy 5 lat lub wykształcenie średnie - staż pracy 8 lat;
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych;
Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona stosownym zaświadczeniem;
Dobra znajomość programów kosztorysowych (np. Zuzia, Norma); 
Dobra znajomość obsługi komputera; 
Doświadczenie na podobnym stanowisku udokumentowane co najmniej 5 letnią praktyką na tożsamym stanowisku;
Znajomość i umiejętność stosowania przepisów Ustawy Prawo Budowlane i przepisów pokrewnych;
Wiedza w zakresie spraw techniczno - instalacyjnych;
Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
Dokładność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu;
Profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.


OBOWIĄZKI:
 Kontrola jakości wykonywanych robót, zgodności z przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa i współczesnej wiedzy technicznej;
 Sprawdzanie zgodności nadzorowanych robót w zakresie mas i wyceny;
 Nadzorowanie prac związanych z modernizacją instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody;
 Sporządzenie planów związanych z realizacją modernizacji instalacji w zasobach Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ;
 Przygotowywanie projektów umów z obcymi odbiorcami o korzystaniu z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółdzielni;
 Sporządzanie opinii technicznych, protokołów konieczności i notatek służbowych z wizji oraz udzielanie zgody dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania, wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, grzejników centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody na wniosek Mieszkańców;
 Uczestnictwo w komisjach i wizjach dotyczących stanu technicznego zasobów mieszkalnych, użytkowych BSM i ich elementów;
 Koordynowanie prac z gestorami sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody;
 Współpraca z dostawcami mediów;
 Ścisła współpraca z administracjami w zakresie prowadzonego nadzoru robót w zakresie posiadanych uprawnień i powierzonych obowiązków;
 Doskonalenie zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

PROPONOWANE WARUNKI ZATRUDNIENIA:
- umowa o pracę w wymiarze 1 etatu (po dostarczeniu - na skierowanie BSM - zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku);
- wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:
„OFERTA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU ds. INSTALAJI SANITARNYCH"

• osobiście w pokoju nr 21 (II piętro), w siedzibie BSM przy ulicy Kolejowej 1a 41-902 Bytom, w godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek od godz. 07:00 do godz. 17:00, wtorek, środa i czwartek od godz. 07:00 do godz. 15:00 , piątek od godz. 07:00 do godz. 13:00)
lub
• przesłać na w/wym. adres Spółdzielni

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od postepowania bez podania przyczyn.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Zastępca Kierownika Działu Organizacyjno - Samorządowego i Kadr, tel. 32/281 - 12 - 91 wew. 13.

W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez BSM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

  Oferty współpracy dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH   

Zapraszamy do zapoznia się z naszymi propozycjami współpracy dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH - szczegóły w pozycji Z ŻYCIA SPÓŁDZIELNI-- > Wspólnoty mieszkaniowe, a także -- > Pogotowie techniczne 

  BSM sprzeda dwa zestawy hydroforowe LOWARA   

Parametry:

POMP SV805F22T/A

COD 107391051

Q 6 14m3/h P2 2,2 KW

H 62 33m H/min 33m

n 2900 L/min

MOTOR 3~ SM90RB14/322

DATA 20050721 Nr 00546

 

Kontakt: Dział Techniczny tel. 32 2811291 wew 53 lub Administracja nr 4 tel. 32 2824545